BASES LEGALS  DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG

(sorteig de comentaris a Instagram)

  1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

La Iogateca (Laura Prats Campos) amb domicili a c/mossen jaume 36 1r 1a, 08695 Bagà i identificada amb el DNI 46874428Z, organitza el sorteig (a partir d’ara «La Promoció») d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Catalunya d’acord amb allò disposat en l’apartat de requeriments de participació. 

La finalitat d’aquest sorteig és la de premiar la difelitat dels seguidors de la marca.

2.  DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dia 14 de desembre de 2018 a les 20h i finalitzarà el dia 21 de desembre de 2018 a les 00.00h

3. REQUERIMENTS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requeriments per a participar seran els següents: 

  • podran participar aquelles persones que resideixin a Catalunya i siguin majors de 18 anys. 
  • només podran participar aquells participants que siguin titulars d’un compte d’Instagram
  • els participants hauran de comentar la publicació de la marca a Instagram etiquetant a 2 amics durant el període de participació.
  • encara que els participants escriguin diversos comentaris en una mateixa publicació, només participaran amb una única participació en el sorteig aleatori. 

4. CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà al guanyador de forma aleatòria. El guanyador/a serà comunicat el dia 22 de desembre de 2018 a les 20h a través dels perfils socials de la marca. 

El premi consistirà en una vareta màgica de la calma i un joc hamma d’Abacus, que no es podrà canviar per diners en metàl·lic ni per qualsevol altre premi, ni pot ser objecte de canvi o alteració. 

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent. 

5. DESCALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requeriments exigits a les bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlides, la seva participació es conssideraria nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tots els drets sobre els premis otorgats en virtud d’aquesta promoció. 

6. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinionsel contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que puguin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret al honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No em responsabilitzo dels danys ocasionats pels comentaris que facin es participants a la promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants. 

La participació en la present promoció, així com la publicació dels comentaris que es realitzin per part dels participantsa les publicacions no podran vulnerar sota cap concepte les Regles comunitàries d’Instagram ni les condicions dús d’Instagram. 

7. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no em responsabilitzo de les possibles pèrdues, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que pugui afectar al desenvolupament de la present promoció, així com tampoc em responsabilitzo del ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta promoció. 

No asumeixo la responsabilitat en casos de força major o cas fortuit que poguès impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi.

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb allò establert en el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consenteix que les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d’aquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitar l’entrega del premi. 

T’informo que pots exercir els teus drets d’Accés, Rectificació, Supresió, Oposició, Limitació del tractament, Portavilitat, oblit  i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades miitjançant l’enviament d’un e-mail  a hola@laiogateca.com o bé mitjançant una carta a la següent adreça: c/mossèn jaume 36 1r 1a 08695 Baga, adjuntant en ambdós casoscopia d’un document identificatiu. 

9.CANVIS I ACCEPTACIÓ

Em reservo el dret de modificar o ampliar aquestes Bases promocionals, en la mesura que no perjudiquin els drets dels participants en la promoció. 

El simple fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquetes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social d’Instagrama través de la qual es desenvolupa el mateix. 

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la Llei Espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que poguès plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació, o compliment d’aquetes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels Participants