Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable: Laura Prats Campos
 • Nom comercial: Laura Prats Campos
 • NIF/CIF: 46874428Z
 • Adreça: c/mossen jaume 36 1r 1a. 08695 Bagà (Bagà)
 • Correu electrònic: hola@laiogateca.com

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari és important que coneguis els termes abans de continuar la teva navegació.

Laura Prats Campos com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complor amb els requisits nacionals i europreus que regulen la recopilació i us de les dades personals dels meus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut como el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així como amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE ó LSSI).

Condicions generals d’ús.

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el simple accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de Laura Prats Campos inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web http://www.laiogateca.com (“usuaris”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal http://www.laiogateca.com.

Dades personals que recapto i com ho faig

Llegir Política de Privacitat

Compromisos i obligacions dels usuaris

El usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, el inici d’una relació comercial amb Laura Prats Campos. D’aquesta manera, el usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a menys que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi a com a legítim titular;
 • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilizació de la web, http://www.laiogateca.com el usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Laura Prats Campos o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal http://www.laiogateca.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant, el usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat dels sistemes informàtic a Internet no són enterament fiables i que, per tant http://www.laiogateca.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software y hardware) del usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius.  

Anuncis patrocinats, enllaços d’afiliats i publicitat

Aquesta web ofereix als usuaris continguts patrocinats, anuncis i enllaços d’afiliats.

Entre els enllaços facilitats, existeix la possibilitat d’informar i de referenciar productes, serveis i infoproductes. En aquests últims casos, aquesta sol·licitud serà remesa a tercers, com són:

La informació que aparegui en aquests enllaços d’afiliats o els anuncis inserits, són facilitats per els propis anunciants, per lo que Laura Prats Campos no es fa responsable de possibles inexactituds o errors que poguessin contenir els anuncis, ni garanteix de cap manera la experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes.

Els anuncis romandran publicats en el portal fins a que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de Laura Prats Campos, que lògicament no serà responsable de que, una vegada donats de baixa de la seva base de dades, els anuncis continuïn essent indexats en buscadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que el usuari formalitzi amb els anunciants, afiliats o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats única i exclusivament entre el usuari i l’anunciant i/o tercera persona. El usuari sap i accepta que  http://www.laiogateca.com únicament actua com a llera o mitjà publicitari i que per tant no té cap tipus de responsabilitats sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i(o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per el usuari a Laura Prats Campos poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no,  la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Laura Prats Campos, assumint aquesta totes les mesures de índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i claredat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb l’establert a la normativa vigent de protecció de dades.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut de lo disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual queden expressament prohibides la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Laura Prats Campos. El usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Laura Prats Campos.

El usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, software, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas de que un usuari o un tercer consideris que s’ha produir una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar dita circumstància a Laura Prats Campos indicant:

 • Dades personals del interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la que actua en cas de que la reclamació la presenti un tercer diferent del interessat.
 • Senyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la we, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa en la que el interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

Les pàgines de la web http://www.laiogateca.com proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers tals com:  

 • Contingut d’altres blogs
 • Enllaços d’afiliats

Exclusió de garanties i responsable

Laura Prats Campos no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa  que poguessin portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
 • La existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • El ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys qye poguessin dimanar del ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Laura Prats Campos amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Berga.

Contacte

En caso de que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquetes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal http://www.laiogateca.com, si us plau dirigeixis a hola@laiogateca.com

El avís legal han estat actualitzades per última vegada el 25-05-2018.